Informacja o monitoringu

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. 694 170 541

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku wraz z informacjami o czasie i miejscu pobytu osób fizycznych korzystających z Centrum.

4. Monitoring wizyjny stosowany jest całodobowo w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Monitoring wizyjny obejmuje obszary Centrum Medycznego Spychalscy zlokalizowane w Środzie Wlkp. przy ul. Strzeleckiej 33 oraz Kilińskiego 23. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: – wejścia i wyjścia z budynku Centrum, parking przy ul. Strzeleckiej 33, część obszaru przestrzeni publicznej, znajdującego się wewnątrz budynków Centrum: poczekalnie, korytarze.

6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz gabinetów lekarskich.

7. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne przez okres do 3 miesięcy. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega wyłącznie obraz.

8. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

10. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji z danymi Administratora.

11. Wizerunek utrwalony przez system monitoringu może zostać udostępniony wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych w ograniczonym zakresie, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych – nie ma zastosowania.

14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Centrum Medyczne Spychalscy