Informacja o przetwarzaniu danych osobowych związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
SARS-Cov-2

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. 694170541

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz podejmowania działań prewencyjnych.

4. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, oznaczenie płci, datę urodzenia, imiona rodziców, dane kontaktowe, rodzaj i numer dowodu tożsamości, obywatelstwo, adres zamieszkania, miejsce pobytu w czasie zachorowania, dane osób, z którymi Państwo mogli mieć kontakt oraz dane dotyczące stanu zdrowia w szczególności wynikające ze zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. d ( ochrona żywotnych interesów ) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu  przeprowadzenia pomiaru temperatury ciała, celem zabezpieczenia pacjentów oraz pracowników przed zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 na terenie Centrum.
– art. 6 ust. 1 lit.c ( prawny obowiązek ciążący na Administratorze), lit. d ( ochrona żywotnych interesów ) oraz art.9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i przekazania danych
osobowych niezbędnych do zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów zdrowotnych jest obligatoryjne na mocy właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zrealizowania celu przetwarzania, tym samym uzyskania świadczenia zdrowotnego (poza ratującymi życie).

7. Pani/Pana dane osobowe, przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług niezbędnych do zachowania ciągłości leczenia, dostępności opieki zdrowotnej, dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, ochrony osób i mienia.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

Centrum Medyczne Spychalscy