Informacja dla osób odbywających staże, praktyki i szkolenia o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO, oraz art.9 ust.2 lit.b w celu:
– odbycia stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego, praktyki, odbycia specjalizacji przez stażystów, praktykantów, studentów, absolwentów uczelni,
– odbycia szkoleń w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych, zapoznania z obowiązującymi procedurami postępowania,
– prawnie uzasadnionego interesu administratora

4. Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do odbycia praktyki, stażu, szkolenia jest niezbędne. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości odbycia praktyki, stażu, szkolenia.

5. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe:
imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres –email, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, wizerunek ramach monitoringu wizyjnego oraz inne informacje i dane niezbędne do realizacji w/w celów.

6. W razie gdy wykorzystanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie będzie wymagane na podstawie w/w przesłanek prawnych, Administrator może prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. W takim przypadku podanie danych przez Panią/Pana będzie dobrowolne. Udzieloną zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator ma podpisane odrębne umowy na świadczenie usług w zakresie zaopatrywania Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, oraz organizacyjne.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa oraz dane z monitoringu wizyjnego trzy miesiące.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

Centrum Medyczne Spychalscy