RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:

      Centrum Medyczne Spychalscy  Sp. j.  ul. Strzelecka  33,  63-000 Środa Wlkp.                     

      Tel. 694170541

 1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:  iod@klinikaspychalscy.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: art.6 ust.1 lit. b, c; art. 9 ust.2 lit. h, RODO w celu ochrony zdrowia, profilaktyki, diagnostyki medycznej, leczenia, zarządzania systemami        i usługami opieki zdrowotnej.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika w szczególności z : Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 4. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem procedur niezbędnych do ratowania życia.
 5. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, oznaczenie płci, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, opis stanu zdrowia oraz inne informacje dotyczące procesu leczenia oraz realizacji usług medycznych, wizerunek z monitoringu.
 6. Przetwarzaniu podlegają także dane osób upoważnionych przez Panią/Pana do kontaktu przez Panią/Pana w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię, PESEL lub data urodzenia, numer  telefonu.
 7. Monitoring wizyjny stosowany jest całodobowo w celu ochrony mienia i zapewnienia

bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym. Podstawą  prawną
przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. h.

 1. Monitoring wizyjny obejmuje – wejścia i wyjścia z budynku Centrum Medycznego Spychalscy
  zlokalizowanych w Środzie Wlkp. przy ul. Strzeleckiej 33 oraz Kilińskiego 23, oraz obszar
  przestrzeni  publicznej znajdującego się wewnątrz  Centrum:  poczekalnie i korytarze .
  Monitoringiem wizyjnym objęty jest parking przy ul. Strzeleckiej 33.
 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz gabinetów lekarskich.
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób upoważnionych przez Panią/Pana, przechowywane
  będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. co najmniej 20 lat od
  momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art.29 ust. 1-4 Ustawy  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy
  przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające, z  którymi Administrator ma podpisane
  odrębne umowy na  świadczenie usług niezbędnych do zachowania ciągłości leczenia,
  dostępności opieki zdrowotnej, usług  w zakresie zaopatrywania Administratora w rozwiązania
  techniczne, informatyczne, oraz  organizacyjne. Ponadto, dane osobowe mogą zostać
  udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia
  sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa UODO.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. 694 170 541

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku wraz z informacjami o czasie i miejscu pobytu osób fizycznych korzystających z Centrum.

4. Monitoring wizyjny stosowany jest całodobowo w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5. Monitoring wizyjny obejmuje obszary Centrum Medycznego Spychalscy zlokalizowane w Środzie Wlkp. przy ul. Strzeleckiej 33 oraz Kilińskiego 23. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się: – wejścia i wyjścia z budynku Centrum, parking przy ul. Strzeleckiej 33, część obszaru przestrzeni publicznej, znajdującego się wewnątrz budynków Centrum: poczekalnie, korytarze.

6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz gabinetów lekarskich.

7. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane i dostępne przez okres do 3 miesięcy. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega wyłącznie obraz.

8. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie w/w okresów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

10. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji z danymi Administratora.

11. Wizerunek utrwalony przez system monitoringu może zostać udostępniony wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

12. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

13. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych w ograniczonym zakresie, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych – nie ma zastosowania.

14. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. 694170541

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz podejmowania działań prewencyjnych.

4. Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer PESEL, oznaczenie płci, datę urodzenia, imiona rodziców, dane kontaktowe, rodzaj i numer dowodu tożsamości, obywatelstwo, adres zamieszkania, miejsce pobytu w czasie zachorowania, dane osób, z którymi Państwo mogli mieć kontakt oraz dane dotyczące stanu zdrowia w szczególności wynikające ze zgłoszenia podejrzenia lub zachorowania lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– art. 6 ust. 1 lit. d ( ochrona żywotnych interesów ) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu  przeprowadzenia pomiaru temperatury ciała, celem zabezpieczenia pacjentów oraz pracowników przed zarażeniem wirusem SARS-Cov-2 na terenie Centrum.
– art. 6 ust. 1 lit.c ( prawny obowiązek ciążący na Administratorze), lit. d ( ochrona żywotnych interesów ) oraz art.9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 i przekazania danych
osobowych niezbędnych do zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów zdrowotnych jest obligatoryjne na mocy właściwych przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości zrealizowania celu przetwarzania, tym samym uzyskania świadczenia zdrowotnego (poza ratującymi życie).

7. Pani/Pana dane osobowe, przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, terminów archiwizacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług niezbędnych do zachowania ciągłości leczenia, dostępności opieki zdrowotnej, dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, ochrony osób i mienia.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. 694 170 541

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub komunikatora internetowego.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług niezbędnych do zachowania ciągłości działania, dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, ochrony osób i mienia.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z przepisami prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO, w celu realizacji umowy, regulowania płatności, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

4. Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty i zawarcia umowy.

5. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe:
imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres –email, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, numer rachunku płatniczego, wizerunek ramach monitoringu wizyjnego oraz inne informacje i dane niezbędne do realizacji usług lub umowy.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator ma podpisane odrębne umowy na świadczenie usług w zakresie zaopatrywania Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, oraz organizacyjne.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa oraz dane z monitoringu wizyjnego trzy miesiące.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO, oraz art.9 ust.2 lit.b w celu:
– odbycia stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego, praktyki, odbycia specjalizacji przez stażystów, praktykantów, studentów, absolwentów uczelni,
– odbycia szkoleń w zakresie bhp, przepisów przeciwpożarowych, zapoznania z obowiązującymi procedurami postępowania,
– prawnie uzasadnionego interesu administratora

4. Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do odbycia praktyki, stażu, szkolenia jest niezbędne. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości odbycia praktyki, stażu, szkolenia.

5. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe:
imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres –email, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, wizerunek ramach monitoringu wizyjnego oraz inne informacje i dane niezbędne do realizacji w/w celów.

6. W razie gdy wykorzystanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie będzie wymagane na podstawie w/w przesłanek prawnych, Administrator może prosić Panią/Pana o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych. W takim przypadku podanie danych przez Panią/Pana będzie dobrowolne. Udzieloną zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator ma podpisane odrębne umowy na świadczenie usług w zakresie zaopatrywania Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, oraz organizacyjne.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa oraz dane z monitoringu wizyjnego trzy miesiące.

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zgodnie z art.13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit. a RODO, oraz art. 221 Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974r. celem przeprowadzenia procesu rekrutacji, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek).

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie danych w celu dalszych rekrutacji, będą one przechowywane przez okres 1 roku , po czym zostaną usunięte.

6. Dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Centrum CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator ma podpisane odrębne umowy na świadczenie usług w zakresie zaopatrywania Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, oraz organizacyjne.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

 

Klauzula zgody
Oświadczam, ze wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji*. Zapoznałam/em się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.

…………………
Data:

………………………………………………………
Nazwisko, imię, podpis Kandydata do pracy

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z fanpage’a (profilu) Centrum Medyczne Spychalscy w serwisie Facebook.

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp. Tel. 694170541
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. występuje jako administrator wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook, informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą sposobu przetwarzania wyłącznie przez Centrum. Niezależnie od tego administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook i przetwarza on dane osobowe niezależnie od Centrum. Więcej na temat przetwarzania danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
– dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
– opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
– prowadzenie fanpage’a pod nazwą Centrum Medyczne Spychalscy na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
– informowanie użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności,
– badania satysfakcji pacjentów i określania jakości świadczonych przez Administratora usług,
– komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook ( np. komentarze wiadomości, chat),
– w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profilu firmowego
– dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

6. Przetwarzanie danych przez Administratora odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

7. Administrator przetwarza następujące dane:
– podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook,
– dane opublikowane przez użytkowników na fanpage’u Centrum, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe,
– anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Statystyki Grupy Odbiorców (Facebook Audience Insights), udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”.

8. Odbiorcami danych są :
– Facebook Ireland Ltd.,
– podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa,
– podmioty przetwarzające, z którymi Administrator posiada odrębne umowy na obsługę i utrzymanie systemów informatycznych oraz serwisów.

9. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów: – informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy; – w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora; – dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka; – dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, – dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

11. Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

13. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO

Centrum Medyczne Spychalscy