Informacja dla pacjentów o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. 694170541

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie: art.6 ust.1 lit. a, b, c; art. 9 ust.2 lit. h, RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu ochrony zdrowia, profilaktyki, diagnostyki medycznej, leczenia, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej.

4. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w zakresie takich danych jak: imię, nazwisko, numer PESEL, oznaczenie płci, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, opis stanu zdrowia oraz inne informacje dotyczące procesu leczenia, wizerunek z monitoringu, dane kontaktowe osób upoważnionych przez Panią/Pana do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia ,udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dostępie do dokumentacji medycznej.

5. Przetwarzaniu podlegają także dane osób upoważnionych przez Panią/Pana do kontaktu przez Panią/Pana w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię, PESEL lub data urodzenia, numer telefonu.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika w szczególności z: Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz rozporządzeń do tych ustaw.

5. Odmowa podania danych osobowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba , że inne przepisy stanowią inaczej.

6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób upoważnionych przez Panią/Pana, przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat od momentu dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie usług niezbędnych do zachowania ciągłości leczenia, dostępności opieki zdrowotnej, dostawcy usług technicznych, organizacyjnych, prawnych, ochrony osób i mienia.
Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wskazanym przez pacjenta osobom.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO

Centrum Medyczne Spychalscy