Informacja dla Kontrahenta o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO, w celu realizacji umowy, regulowania płatności, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

4. Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty i zawarcia umowy.

5. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe:
imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres –email, rodzaj i numer dowodu tożsamości, numer telefonu, numer rachunku płatniczego, wizerunek ramach monitoringu wizyjnego oraz inne informacje i dane niezbędne do realizacji usług lub umowy.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator ma podpisane odrębne umowy na świadczenie usług w zakresie zaopatrywania Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, oraz organizacyjne.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa, okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa oraz dane z monitoringu wizyjnego trzy miesiące.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

Centrum Medyczne Spychalscy