Informacja dla kandydatów do pracy o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest:
Centrum Medyczne Spychalscy Sp. j. ul. Strzelecka 33, 63-000 Środa Wlkp.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@klinikaspychalscy.pl

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie: art.6 ust.1 lit. a RODO, oraz art. 221 Kodeksu Pracy z 26 czerwca 1974r. celem przeprowadzenia procesu rekrutacji, natomiast udzielona przez Panią/Pana zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych osobowych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek).

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie danych w celu dalszych rekrutacji, będą one przechowywane przez okres 1 roku , po czym zostaną usunięte.

6. Dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do Centrum CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

7. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, z którymi Administrator ma podpisane odrębne umowy na świadczenie usług w zakresie zaopatrywania Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, oraz organizacyjne.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.

 

Klauzula zgody
Oświadczam, ze wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych dla celów realizacji procesu obecnej i przyszłych rekrutacji*. Zapoznałam/em się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.

…………………
Data:

………………………………………………………
Nazwisko, imię, podpis Kandydata do pracy

Centrum Medyczne Spychalscy